ASN Duurzaam Obligatiefonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Obligatiefonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Obligatiefonds
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,33% 0,21% -2,19% -4,31% 0,93%
Benchmark** 3,25% 0,81% -1,68% -3,73% 2,09%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Doel van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 3 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Actueel: toelichting rendement april 2023

Toelichting resultaat

In april behaalde het fonds een rendement van -0,04%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, realiseerde een rendement van 0,23%. Het resultaat week deze maand sterk af van de intrinsieke waarde die het fonds aan het einde van de maand had. Op basis van de intrinsieke waarde presteerde het namelijk slechts 0,02% minder dan de benchmark en behaalde een positief maandrendement. Deze afwijking werd veroorzaakt door een verschil in het aantal handelsdagen op basis waarvan de resultaten worden berekend.

De rente bleef in april nagenoeg onveranderd. De waardestijging op basis van de intrinsieke waarde kwam dan ook vooral uit de rentebetalingen op de obligaties. De verschillen in rendement tussen de landen bleven in april redelijk beperkt. Ierland en Slovenië hadden een iets hoger rendement dan het gemiddelde. Italiaanse staatsobligaties behaalden in april het laagste rendement.

Invloed van de selectie op het rendement

Halverwege april hebben we de rentegevoeligheid van het fonds verhoogd door meer te beleggen in Duitse tienjaarsobligaties. Deze keuze droeg positief bij aan het rendement, want de koers van deze obligaties steeg tegen het einde van de maand sterker dan de koers van kortlopende obligaties. We besloten ook om meer dan de benchmark te beleggen in Ierse obligaties. Ook dat droeg positief bij aan het rendement. Eveneens positief was dat we minder dan de benchmark belegden in Italiaanse obligaties. Daar staat tegenover dat we minder dan de benchmark belegden in Slovenië. Dat pakte negatief uit doordat het rendement op Sloveense staatsobligaties hoger was dan gemiddeld.

De selectie in groene obligaties was neutraal. Hun rendement was ongeveer gelijk aan dat van staatsobligaties.

Green bonds

Het belang in groene obligaties van het fonds is momenteel groter dan dat van de benchmark. Het renteverschil tussen Duitse staatsobligaties en groene obligaties van overheidsgerelateerde instellingen is op dit moment historisch gezien nog vrij hoog. We hebben het belang in groene obligaties wel geleidelijk wat verminderd, mede vanwege de onzekere economische vooruitzichten. Het fonds belegt voornamelijk in groene obligaties met de hoogste kredietwaardigheid.

Visie en vooruitzichten

Als de kapitaalmarktrente stijgt, dalen op de korte termijn de koersen van obligaties, en dus ook de koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Als de kapitaalmarktrente stijgt, wordt de rente op nieuwe obligaties hoger. Dan daalt de waarde (koers) van de obligaties met een (vaste) couponrente die al in de portefeuille zitten. Die bestaande obligaties leveren op dat moment immers minder rente op dan een nieuwe obligatie. Andersom geldt: als de marktrente daalt, stijgt de waarde van bestaande obligaties, want zij leveren op dat moment meer op dan een nieuwe obligatie. Daar staat tegenover dat de gemiddelde rente op de obligaties in de portefeuille hoger is geworden. Als de kapitaalmarktrente stijgt, stijgt immers ook het rendement dat voor de komende periode wordt verwacht. Dat gebeurde in april, zodat het rendement van het fonds vooral kwam van de rentebetalingen op de obligaties in de portefeuille.

De koersen op de obligatiemarkten blijven de komende tijd flink op-en-neer gaan. De onrust in de bankensector heeft dit versterkt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de economie. Er is veel onzekerheid in de markt over verdere renteverhogingen terwijl de economische groei al onder druk ligt. Daarnaast kan de politieke discussie in de Verenigde Staten over het schuldenplafond de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in de financiële markten.

Factsheet ASN Duurzaam Obligatiefonds

Waarom beleggen voor de lange termijn?

Als de beurskoersen dalen, verkopen beleggers vaak hun beleggingen. Dat is om drie redenen een slecht idee. Lees waarom het doorgaans beter is om te beleggen voor de lange termijn.


Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Infographic over CO2-voetafdruk per 1000 euro belegd. Niet-duurzaam beleggingen is 5 kg CO2, ASN Duurzaam Obligatiefonds is 5 kg CO2. Het duurzaam rendement is 0

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Top-5 duurzame debiteuren waar het fonds in belegt

  1. Oostenrijk
  2. Duitsland
  3. Ierland
  4. Nederland
  5. Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank