Disclaimer – gebruiksvoorwaarden asnbank.nl

Als je deze website bezoekt en gebruikt, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Bekijk hier de gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website van ASN Bank (handelsnaam van de Volksbank N.V.) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden ('Informatie'), ga je ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden daarop van toepassing zijn. Als je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan moet je de Informatie die wordt aangeboden via deze website, niet gebruiken. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. We adviseren je periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Informatie is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan ASN Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie.

De verstrekte Informatie kan, zonder nader bericht, altijd worden gewijzigd. ASN Bank is gerechtigd de Informatie op deze website niet langer ter beschikking te stellen of de toegang ertoe te beperken.
ASN Bank beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland. Zij staat er niet voor in dat de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je de geldende lokale wetgeving naleeft.

ASN Bank is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Daaronder valt schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ASN Bank.

ASN Bank is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website. Daaronder begrepen - maar niet beperkt tot: schade doordat elektronische berichten niet of vertraagd zijn afgeleverd, schade doordat derden elektronische berichten hebben onderschept of gemanipuleerd, schade door de programmatuur en/of apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie, en schade door overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders is aangegeven, berusten alle rechten op de website en de opgenomen Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten, bij ASN Bank of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopie├źn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASN Bank. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan (een deel van) de website van ASN Bank op te slaan of te reproduceren in een andere internetpagina, of koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen de website van ASN Bank en enige andere internetpagina.

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. ASN Bank is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacystatement

Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacystatement van toepassing.

Nietigheid

Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, waaronder geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.