Dividenden over 2021 van de ASN Beleggingsfondsen

De ASN Beleggingsfondsen keren jaarlijks dividend uit aan de deelnemers in het fonds. Dit dividend bestaat met name uit de netto-opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Inkomsten in de vorm van winstuitkeringen van bedrijven en/of rentes van obligaties en leningen. Het fonds is verplicht deze uit te keren.

Hieronder vind je informatie over de dividenden over 2021 van elk ASN Beleggingsfonds.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 2,00 per participatie (2020: € 1,80).

Het fonds heeft over 2021 meer dividend ontvangen dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. Dit was mede te danken aan lockdownmaatregelen die over de hele wereld geleidelijk werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over hun vooruitzichten en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 0,30 per participatie (2020: € 0,30).

Het dividend dat het fonds kan uitkeren wordt voornamelijk bepaald door de couponrente die het fonds ontvangt op de leningen waar het in belegt. In 2021 was die rente nog steeds erg laag, zelfs voor een aantal obligaties zelfs negatief. Vandaar dat het dividend over 2021, net als in 2020, beperkt is.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Biodiversiteitsfonds

Het ASN Biodiversiteitsfonds is gestart in november 2021 en heeft onvoldoende inkomsten ontvangen in 2021 om dividend uit te kunnen keren.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Groenprojectenfonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 0,00 per participatie (2020: € 0,40).

Ondanks dat de rente-inkomsten over 2021 vergelijkbaar waren met 2020 was het beleggingsrendement van het ASN Groenprojectenfonds (AGPF) over 2021 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de kapitaalmarktrente in 2021 en de invloed hiervan op de waarde van de leningen in het fonds. Het fonds hanteert namelijk een waarderingssystematiek waarbij een stijgende kapitaalmarktrente een lagere waardering van de leningen betekent, en omgekeerd. Ook in 2022 is de kapitaalmarktrente fors gestegen waardoor de afgiftekoers in 2022 verder daalde.

Het negatieve rendement zegt dus niets over de rente-inkomsten en de gezondheid van de leningen in de portefeuille, want daar gaat het prima mee. Er vond eind 2021 maar 1 kleine waardecorrectie plaats op een totaal van zo’n 150 leningen in de portefeuille. Wij verwachten dan ook dat de leningen voor het volledige bedrag worden afgelost.

Omdat het beleggingsrendement in 2021 negatief was en er daarom geen ‘fiscale winst’ is gerealiseerd is er voor gekozen om de rente-inkomsten in het fonds te laten en geen dividend uit te keren. Deze keuze heeft geen invloed op je totale rendement.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Milieu & Waterfonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 1,00 per participatie (2020: € 0,35).

Het fonds heeft over 2021 meer dividend ontvangen dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. Dit was mede te danken aan lockdownmaatregelen die geleidelijk werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over hun vooruitzichten en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

De hoogte van het dividend van het ASN Milieu & Waterfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Veelal bevinden ze zich nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 0,70 per participatie (2020: € 0,40).

Het fonds heeft over 2021 meer dividend ontvangen dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. Dit was mede te danken aan lockdownmaatregelen werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over hun vooruitzichten en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan. Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Microkredietfonds

Het dividend over 2021 bedraagt € 0,20 (2020: € 0,50).

Het ASN Microkredietfonds realiseerde in 2021 een positief resultaat. De rente-inkomsten van de leningenportefeuille daalde licht door lagere rentes maar droegen nog wel het meest bij aan het totaalrendement. Doordat MFI’s in 2021 hun activiteiten weer konden oppakken werd de waardering van meerdere beleggingen naar boven bijgesteld. Het fiscale resultaat leidt in dit geval tot een dividenduitkering van € 0,20.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief

De dividenden over 2021 van deze fondsen bedragen:

  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,15 (2020: € 0,00)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00 (2020: € 0,00)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,20 (2020: € 0,00)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,15 (2020: € 0,00)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,50 (2020: € 0,00)

In 2020 hielden de vijf ASN Duurzame Mixfondsen de inkomsten binnen het fonds vanwege de herstructurering van de beleggingsfondsen. Over het jaar 2021 keren de meeste mixfondsen weer dividend uit. De dividenduitkering van de mixfondsen ligt dit jaar duidelijk lager dan de dividenduitkering van de ASN Beleggingsfondsen waarin de mixfondsen beleggen. De hoogte van de dividenduitkering hangt vooral af van het dividend dat de mixfondsen zelf ontvingen in 2021. In 2021 waren de dividenden van de ASN Beleggingsfondsen lager door de uitbraak van de coronapandemie in 2020.

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief keert dit jaar als enige mixfonds geen dividend uit. Alle mixfondsen hebben een toevoeging gedaan aan de afrondingsreserve. Deze wettelijk bepaalde reserve heeft tot doel om het uit te keren dividend vast te stellen op een afgerond bedrag. Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft in 2021 een relatief hoge instroom gehad en dat zorgde voor een relatief grote toename van de afrondingsreserve. De beperkte hoeveelheid inkomsten in 2021 in combinatie met een grote toevoeging aan de afrondingsreserve biedt de mogelijkheid om de inkomsten in het fonds te houden. Hierdoor wordt er geen dividend uitgekeerd en geen dividendbelasting ingehouden. Dit gaat niet ten koste van je rendement.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen