Beleidsdocumenten duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank staat in beleidsdocumenten. Deze bieden praktische handvatten waarmee wij beslissingen nemen over onze beleggingen en financieringen.

Selectie

We toetsen landen, organisaties en ondernemingen waarin we beleggen of die we financieren, op basis van ons duurzaamheidsbeleid. We beoordelen hun houding en gedrag tegenover mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Bepaalde activiteiten sluiten we uit. Maar duurzaamheid is ook een kwestie van positieve keuzes. Een land beoordelen we positiever als het goed scoort op onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie. En een bedrijf als het goed zorgt voor zijn werknemers, het klimaat en het milieu.

Duurzaamheidsonderzoek in de praktijk

Wij onderzoeken of landen, organisaties en bedrijven waarin we zouden kunnen investeren, voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Dit onderzoeksproces staat beschreven in een praktische handleiding:

Beleidsdocumenten per pijler

Voor elke pijler van het duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, klimaat en biodiversiteit – is een beleidsdocument. Deze drie documenten zijn ook in het Engels beschikbaar. Tevens is er van elk beleid een samenvatting in het Nederlands en Engels.

Beleidsdocumenten per sector

De duurzaamheidscriteria voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit hebben op verschillende sectoren een verschillende impact. Daarom hebben wij deze pijlers nader uitgewerkt voor diverse sectoren.

Beleid bestuur

Open

Naast de drie pijlers is er nog een thema belangrijk bij de selectie van financieringen en beleggingen. Dit thema is ‘bestuur’ (governance). Veel van de onderwerpen die vallen onder bestuur komen al aan bod in ons mensenrechtenbeleid. In dit beleidsstuk werken we deze onderwerpen nader uit ten behoeve van ons onderzoek.

Beleid afvalverwerking

Open

Afvalverwerkingsbedrijven behoren tot de milieusector, want zij leveren een essentiële maatschappelijke bijdrage aan bijvoorbeeld hergebruik, hygiëne en gezondheid. Wij hanteren criteria voor zowel de producenten als de verwerkers van afval.

Beleid banken en verzekeraars

Open

ASN Bank belegt niet in de financiële sector, met uitzondering van microfinancieringsinstellingen. Vaak is immers onbekend waar een bank of verzekeraar op zijn beurt geld in steekt. Wij kunnen wel beleggen in beleggingsmogelijkheden van een financiële instelling als bekend is waarin wordt belegd en als zij voldoen aan onze criteria.

Beleid dierenwelzijn

Open

ASN Bank wil bijdragen aan een respectvolle omgang met dieren en verbetering van dierenwelzijn. De keuzes die wij op dit gebied maken, vind je in het ASN Bank Beleid Dierenwelzijn.

Beleid microfinanciering

Open

ASN Bank en het ASN-Novib Microkredietfonds beleggen in microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Deze verstrekken microkredieten aan kleine ondernemers, met als einddoel de armoede te verminderen. Wij beoordelen MFI’s op hun mensenrechten- en milieubeleid.

Beleid supranationale instellingen

Open

Supranationals zijn ontwikkelingsbanken en multilaterale banken die steun bieden aan bedrijven, projecten en overheidsprogramma’s. Het beleid bevat criteria voor de selectie van deze specifieke groep instellingen.

Beleid transport en mobiliteit

Open

Mobiliteit en transport dragen bij aan de kwaliteit van leven. De huidige, grote mobiliteit gaat echter vaak ten koste van de kwaliteit van leven. Daarom hebben wij geformuleerd welke vormen van vervoer passen in een duurzame samenleving, en onder welke voorwaarden.

Beleid wonen en werken

Open

Dit sectorbeleid behandelt de gebouwen waar mensen wonen en werken. Het geeft antwoord op de vragen: Waarom investeert ASN Bank in woningen en gebouwen? Hoe ziet de samenleving er op dat gebied uit in 2050? Welke keuzes maken we nu om daar te komen?

Beleid zorg

Open

Zorginstellingen vervullen een belangrijke sociale rol. Daarbij staat verantwoorde zorg centraal, met aandacht voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten en werknemers. Het beleid formuleert criteria voor de inrichting – en daarmee ook de financiering – van zorginstellingen met het oog op goede zorg.

, waarmee kunnen we je helpen?