Positief eerste halfjaar voor duurzame fondsen ASN Bank

Den Haag • 1 september 2014

De duurzame beleggingsfondsen van de ASN Bank hebben een positief eerste halfjaar 2014 achter de rug. Alle beleggingsfondsen behaalden een positief rendement. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de fondsen, die op 1 september 2014 zijn gepresenteerd.

Rendement op basis van (beurs)koers in euro’s, incl. herbelegd dividend Beurskoers in euro’s Rendement in% Benchmark in%
30-06-2014 30-06-2013 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013 1e halfjaar 2014
ASN Duurzaam Aandelenfonds 80,88 68,72 6,64 15,65 6,17
ASN Duurzaam Obligatiefonds 28,60 26,91 6,66 -1,23 6,97
ASN Duurzaam Mixfonds 75,96 68,16 6,35 6,38 6,64
ASN Milieu & Waterfonds 24,10 19,51 7,78 10,57 7,52
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 28,67 23,72 2,45 7,97 7,73
ASN Groenprojectenfonds 26,27 25,92 2,77 -0,83 n.v.t.
ASN-Novib Microkredietfonds 54,19 54,02 2,71 1,76 n.v.t.

Aandelenfondsen

De Deense onderneming Vestas Wind Systems leverde een belangrijke positieve bijdrage aan het rendement van zowel het ASN Duurzaam Aandelenfonds als het ASN Milieu & Waterfonds. De resultaten van deze bouwer van windturbines zijn al enige tijd goed. Ook de resultaten over het eerste kwartaal van 2014 stelden niet teleur. Daarnaast groeide de portefeuille met toekomstige orders gezond, vooral in Europa en Amerika. De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds steeg ook dankzij bijdragen van het Amerikaanse Keurig Green Mountain (koffie, thee en cacao), de Nederlandse onderneming Accsys Technologies (verduurzaming van hout) en het Deense Coloplast (gezondheidszorg) De grootste negatieve bijdragen kwamen van Vodafone, Adidas en Randstad.

Het ASN Milieu & Waterfonds profiteerde vooral van de beleggingen in duurzame energie, water en energie-efficiëntie. De sector afval was de belangrijkste zwakke broeder. De ondernemingen die het meest bijdroegen aan het resultaat waren NIBE Industrier (energie-efficiëntie in gebouwen) en Vestas Wind Systems.

Bij het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds wordt steeds meer gelet op de neiging van waterbedrijven om activiteiten te ontplooien op het terrein van schaliegas. Het ruime watergebruik bij de winning van schaliegas zien steeds meer waterbedrijven als een mogelijkheid hun resultaten te verbeteren. De bijdrage aan de fossiele sector, de milieuvervuiling en de gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater is echter reden deze bedrijven niet meer goed te keuren.

"De ASN Bank let steeds meer op de neiging van waterbedrijven actief te zijn op het terrein van schaliegas."
ASN Bank

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds is uniek omdat de overheden worden getoetst op zowel hun sociale en milieuprestaties, als op een fundamenteel financieel criterium, namelijk hun terugbetaalcapaciteit (de verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen van een land). Het rendement is grotendeels te danken aan de daling van het algemene renteniveau. Bovendien nam het renteverschil (spread) tussen Duitsland en de andere landen in de eurozone, vooral in Zuid-Europa, sterk af. Het belang in Portugal leverde extra rendement op doordat de rente in het land fors daalde, waardoor de obligatiekoersen stegen. Aan de andere kant leverde het fonds wat rendement in doordat het een ondergewogen belang had in Italië.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds verstrekte voor € 6,3 miljoen aan nieuwe leningen op het gebied van duurzaam bouwen, windenergie en decentrale energievoorziening (warmte-koude-installaties). Daarnaast wil het fonds zich meer richten op sectoren waaraan we tot nog toe minder aandacht besteedden, zoals zorginstellingen. Het ASN Groenprojectenfonds wil in de toekomst meer doen in deze sector door de verduurzaming van het vastgoed van zorginstellingen te financieren.

ASN-Novib Microkredietfonds

De verdeling over de regio’s waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, is enigszins veranderd ten opzichte van eind 2013: de belangen in Latijns-Amerika daalden verder (-18% sinds juni 2013), terwijl de belangen in de regio’s Oost-Europa, Centraal Azië en Afrika zijn toegenomen. De kwaliteit van de portefeuilles van de microfinancieringsinstellingen waarin het fonds belegt, bleef over het algemeen goed.

Selectie beleggingsuniversum

De ASN-fondsen beleggen in landen, ondernemingen en projecten die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. In het eerste halfjaar van 2014 lichtte de bank 174 ondernemingen en 37 projecten door. Daarvan zijn er 120 ondernemingen niet toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum. In totaal voldeden 20 beursgenoteerde ondernemingen en 21 nieuwe projecten ultimo juni 2014 aan de duurzaamheidscriteria.

Engagement

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen waarin de fondsen beleggen met een vraag of verzoek. Met deze vorm van engagement spoort de bank ondernemingen aan hun beleid en praktijken op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit duurzamer te maken. De bank past ook engagement toe om te vragen om opheldering bij mogelijke misstanden. In de eerste helft van 2013 voerde de ASN Bank engagement met 125 bedrijven.

Inzet voor duurzame kledingsector

In april 2013 stortte in Bangladesh het Rana Plaza-gebouw in. Hierbij kwamen 1100 mensen om het leven; velen raakten gewond. Het gebouw was niet geschikt om als kledingfabriek te fungeren, maar huisvestte desondanks meerdere kledingfabrieken die kleding maakten voor grote Westerse kledingmerken.

De instorting leidde tot veel aandacht voor de onveilige, ongezonde omstandigheden waarin arbeiders in de kledingsector in Bangladesh moeten werken. Als antwoord hierop is het Bangladesh Safety Accord opgericht. Door deze overeenkomst te ondertekenen kunnen kledingmerken de veiligheid en gezondheid van de fabrieken in hun keten verbeteren.

Het ASN Beleggingsuniversum bevat diverse kledingmerken. Naar aanleiding van de misstanden in de kledingsector is de ASN Bank een engagementtraject met deze bedrijven gestart. In brieven heeft zij deze bedrijven aangespoord om mensenrechten te respecteren. Ook heeft zij de bedrijven vragen gesteld over hun keten van toeleveranciers in Bangladesh. Zij vroeg of de bedrijven slachtoffers van ongelukken financieel compenseren, wat ze doen om zulke incidenten te voorkomen en of ze bereid zijn het Bangladesh Safety Accord te ondertekenen.

CO2-uitstoot

Wie belegt in een onderneming, draagt bij aan haar CO2-uitstoot. Daarom meet de ASN Bank sinds 2007 de CO2-impact van haar beleggingsfondsen in aandelen.

Uitstoot in kiloton CO2-equivalenten; momentopname berekend op jaarbasis medio 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 ultimo 2011
ASN Duurzaam Aandelenfonds 56 45 49 36
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 11 9 13 13
ASN Milieu & Waterfonds 64 52 49 45
ASN Duurzaam Obligatiefonds 1 1 1 3
ASN Duurzaam Mixfonds 8 7 10 9
Totaal 140 114 123 105
Fondsvermogen van de fondsen samen in duizenden euro’s 1.217 1.030 789 755

De totale absolute CO2-uitstoot waarvoor het ASN Duurzaam Aandelenfonds verantwoordelijk is, was medio 2014 hoger dan per december 2013. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt doordat de omvang van het fonds toenam. Bovendien belegde het fonds in de verslagperiode meer in bedrijven die relatief veel CO2-uitstoten, zoals Stora Enso en Bekaert.

De absolute uitstoot van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds nam licht toe. De oorzaak is dat de gegevens van de CO2-uitstoot van vier ondernemingen in het fonds niet beschikbaar waren. In plaats daarvan hebben we voor deze bedrijven de gemiddelde CO2-uitstoot van alle bedrijven in het fonds genomen. Dit leidde tot een toename van de uitstoot. Zodra de informatie over de CO2-uitstoot van deze vier ondernemingen beschikbaar is, nemen we die mee in de berekening.

De stijging bij het ASN Milieu & Waterfonds is veroorzaakt door de groei van het belang in CO2-intensieve bedrijven, zoals Valmont Industries en DS Smith.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: