Den Haag • 29 november 2018

Veertien financiële instellingen, verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), hebben het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het berekenen van de CO2-impact van hun beheerd vermogen. Ze hebben de methodiek tot nu toe toegepast op ruim een triljoen euro aan verzameld beheerd vermogen, bijna de helft van het totaal. Na verdere analyse van deze data, zullen de leden hierover rapporteren in hun jaarverslagen. De leden van PCAF hebben vandaag het rapport over hun vorderingen overhandigd aan leden van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat.

De Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders, pensioenfondsen en -uitvoerders delen in het rapport, door middel van casussen, hun ervaringen. Ook geven ze uitleg over de gebruikte rekenmethode. De PCAF-methodiek heeft als uiteindelijke doel te kunnen sturen op een portefeuille met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs. Een belangrijke volgende stap is om de CO2-uitstoot op basis van wetenschappelijke inzichten te relateren aan de wereldwijde temperatuurstijging.

“De afspraken die gemaakt zijn in het klimaatverdrag van Parijs geven de route aan naar een CO2-neutrale economie. Hierin speelt de financiële sector een essentiële rol, omdat de acties die nodig zijn om deze transitie door te maken gefinancierd moeten worden. De PCAF-methode geeft financiële instellingen de mogelijkheid om de CO2-impact van hun acties en portfolio te meten en tevens doelen te stellen. Klimaatverandering en de transitie naar een klimaatneutrale economie brengen ook risico’s met zich mee voor de financiële sector. In onze functie van toezichthouder willen we dat instellingen deze risico’s op een effectieve manier identificeren en beheersen. Als financiële instellingen dit op de juiste manier doen dan verwachten we dat dit zal resulteren in een herschikking van kapitaal naar groene activiteiten”, aldus Frank Elderson, directeur bij De Nederlandsche Bank en voorzitter van het Network for Greening the Financial System (NGFS).

Invloed op CO2-voetafdruk

Financiële instellingen kunnen invloed uitoefenen op de CO2-voetafdruk van ondernemingen. Dat doen ze door de CO2-voetafdruk van ondernemingen mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen en door in dialoog te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. Dat gegeven vormt de basis van het PCAF. Dit is een van de eerste initiatieven waarin financiële instellingen samenwerken aan vermindering van de CO2-uitstoot. De leden zijn de banken ABN AMRO, ASN Bank, Rabobank, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen en de Volksbank, a.s.r., pensioenfondsen PMT en PME, vermogensbeheerders ACTIAM, Achmea Investment Management, MN, Robeco en ontwikkelingsbank FMO. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 beloofden de eerste PCAF deelnemers, in de Dutch Carbon Pledge, zich samen in te zetten voor het klimaat. Nieuwe deelnemers onderschrijven bij deelname deze belofte.

Unieke samenwerking tussen financiële instellingen

Piet Sprengers van ASN Bank, voorzitter van PCAF: “Als iets het afgelopen jaar duidelijk is geworden dan is dat wel de groeiende urgentie om de opwarming van de aarde hoe dan ook onder de 1,5 graden te houden. Het werk van PCAF is daarmee nóg relevanter geworden. Want ook de financiële sector is onmisbaar voor de noodzakelijk transitie van de komende tien jaar naar een klimaatneutrale samenleving. De leden van PCAF zijn zich daar terdege van bewust en werken daarom samen om te komen tot effectieve methoden voor het stellen van doelen, het meten van hun impact en het sturen op het gewenste resultaat.”

Uniforme, transparante methodiek

De PCAF-leden, hebben in twee jaar tijd een uniforme, open source en transparante methodiek ontwikkeld, waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. Het nieuwe rapport bevat dergelijke methodieken voor beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen, onroerend goed en sinds dit jaar ook voor zakelijke leningen en indirecte investeringen. Daarnaast willen de leden van PCAF andere financiële instellingen stimuleren om ermee aan de slag te gaan en zich aan te sluiten bij het platform.

Internationale navolging

De PCAF-leden delen best practices, bespreken dilemma’s en werken samen aan het verbeteren van de methodieken. Daarnaast wordt de methodiek internationaal uitgedragen en is het rapport op 6 december overhandigd aan Europarlementariër Bas Eickhout, vicevoorzitter van de Groenen-fractie en lid van de parlementscommissie voor Milieu, Gezondheid en Voedselveiligheid. “Het sterke aan PCAF is het feit dat het platform gestart is, nog voordat financiële instellingen verplicht zijn te rapporteren over hun CO2-impact. Het is belangrijk dat er nu een methodiek is ontwikkeld en toegepast wordt die inzicht geeft in de impact van de financiële sector op klimaatverandering en laat zien welke investeringen wel en niet gedaan moeten worden. Op die manier kunnen duurzame financieringen een grote rol spelen in het implementeren van het klimaatverdrag van Parijs.”

Amalgamated Bank, de grootste vakbondsbank van de Verenigde Staten, is geïnspireerd door het eerste PCAF rapport en de vooruitgang die is geboekt. De bank omarmt als eerste financiële partij uit de Verenigde Staten de methodiek en zet deze in. “Amalgamated Bank heeft zichzelf tot taak gesteld om het proces van deelname aan PCAF voor Noord-Amerikaanse financiële instellingen, te (be)geleiden zodat ook zij de uitstoot kunnen meten die gefinancierd wordt door hun leningen. Dit met als langetermijndoel het bijhouden en bepalen van de doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot. Wij geloven dat dit een logische stap is na onze voorgaande toezegging om 100% duurzame energie te gebruiken en CO2-neutraal te zijn tijdens onze werkzaamheden. Het is ook een essentiële stap voor onze economie om aan de doelen van het internationale Klimaatakkoord te kunnen voldoen”, aldus Keith Mestrich, CEO Amalgamated Bank.

Download het rapport

Delen op: