23 juli 2020

De Volksbank ondertekent het Standards of Conduct for Tackling Discrimination against LGBTI people: een set van vijf gedragsnormen waarmee het bedrijfsleven actief bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Een goede stap, vinden wij.

ASN Bank behoort samen met SNS, BLG Wonen en RegioBank tot de Volksbank. De bank vindt dat er geen ruimte is voor racisme en discriminatie in onze samenleving en wil dan ook een voortrekker zijn op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Het ondertekenen van de Standards of Conduct is een mooie stap in de juiste richting. Zo werken de bankmerken van De Volksbank samen aan onze belofte “beter voor elkaar”. De Five Standards of Conduct zijn vijf gedragsnormen en dus gaan we hier middels vijf vragen dieper in op het hoe, wat en waarom achter het ondertekenen ervan.

Wat houden de Five Standards of Conduct in?

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC) introduceerde de vijf gedragsnormen om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de bestrijding van discriminatie van LHBTI’ers. Deze gedragscodes uit 2017 bouwen voort op de Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN) en weerspiegelen de input van honderden bedrijven in verschillende sectoren. Bovendien gaan ze nóg een stapje verder: de Five Standards of Conduct wijzen op de vele mogelijkheden die bedrijven hebben om bij te dragen aan positieve sociale verandering in de gemeenschappen waar ze zaken doen.

Het doel van de gedragsnormen is om het veranderingstempo op te schroeven. Ze beschrijven de stappen die bedrijven kunnen en moeten nemen om gelijke behandeling op het werk te waarborgen. Ook geven de codes richtlijnen aan bedrijven hoe ze discriminatie in de maatschappij kunnen aanpakken. Het uitganspunt van de Standards is dat elk bedrijf -los van grootte, structuur, sector of locatie- verantwoordelijkheid draagt. Een verantwoordelijkheid die wij maar al te graag op ons nemen.

Wat zijn de vijf gedragsnormen?

De Five Standards of Conduct richten zich op hoe bedrijven LHBTI-discriminatie kunnen aanpakken. Op werkvloer-, bedrijfs-, markt- en samenlevingsniveau. Hieronder een korte samenvatting van de vijf speerpunten.

  1. Respecteer mensenrechten te allen tijde. Ondernemingen moeten een actief mensenrechtenbeleid ontwikkelen en mechanismen instellen om de naleving hiervan te monitoren en bespreken.
  2. Elimineer discriminatie op de werkvloer. Bedrijven moeten garanderen dat er geen discriminatie plaatsvindt tijdens de wervings-, sollicitatie-, en aanneemprocedure. Hetzelfde geldt voor arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.
  3. Bied ondersteuning op de werkvloer. Ondernemingen moeten een positieve werkomgeving creëren, zodat LHBTI-werknemers zonder stigma kunnen functioneren.
  4. Voorkom andere mensenrechtenschendingen op de vrije markt. Bedrijven mogen leveranciers, distributeurs of klanten niet discrimineren op basis van geaardheid, sekse of geslacht. Zij moeten hun invloed gebruiken om discriminatie en aanverwante schendingen door hun zakenpartners te voorkomen.
  5. Wees openbaar actief in de samenleving. Ondernemingen worden aangemoedigd om in eigen land mensenrechtenschendingen te stoppen. Daarbij moeten ze overleggen met de lokale gemeenschap om te bepalen welke stappen ze kunnen nemen: steun voor LHBTI-organisaties, openbare belangenbehartiging, collectieve actie, etc.

Waarom is het ondertekenen van de Five Standards of Conduct belangrijk?

Nederland behoort binnen Europa tot de landen die het meest positief zijn over LHBTI’ers: ongeveer 93 procent vindt homo- of biseksualiteit geen probleem. Toch is er in Nederland een verbeterslag te maken, want ook hier worden LHBTI’ers niet altijd gelijk behandeld.

Volgens het College voor Rechten van de Mens lijken Nederlanders LHBTI’ers te accepteren “mits die niet teveel afwijken van het gangbare beeld van mannen en vrouwen.” Zichtbaar jezelf zijn, heeft dus risico’s. Dat geldt sterker voor veel andere landen, waar LHBTI’ers vaak nauwelijks worden beschermd.

Wij vinden de ondertekening van de Five Standards of Conduct dan ook een belangrijke stap. De boodschap sluit goed aan bij onze visie als mensenrechtenbank.

Wat doet ASN Bank nu al voor de LHBTI-rechten (en waarom sluit dit manifest daar zo mooi bij aan)?

Sinds onze oprichting maken we ons sterk voor de bescherming van mensenrechten. En hoewel er veel veranderd is in de afgelopen zestig jaar, blijft het waarborgen van mensenrechten, samen met de pijlers klimaat en biodiversiteit, een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid.

Het geld dat je aan ons toevertrouwt, lenen we alleen uit aan landen en bedrijven die mensenrechten respecteren en niet betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen door derden. Het ASN-mensenrechtenbeleid draait vooral om inclusiviteit. “We willen niet alleen uitsluiten, maar richten ons nadrukkelijk op engagement, hulp en ondersteuning”, vertelt Irina van der Sluijs, senior adviseur mensenrechten bij ASN Bank.

Daarom toetsen we onze investeringen en eigen bedrijfsvoering op basis van strenge mensenrechtencriteria, waaronder werknemersrechten en gelijke behandeling. We baseren deze voorwaarden op internationale standaarden zoals Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Guiding Principles van de VN en nu ook de Five Standards of Conduct. De rechten van LHBTI’ers worden dus gewaarborgd in het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Welke vervolgstappen zet ASN Bank na het ondertekenen van de Five Standards of Conduct?

Als mensenrechtenbank willen wij voorop lopen. “Ik wil kijken welke extra stappen we kunnen zetten om onze investeringsanalyses meer specifiek te maken”, zegt van der Sluijs. “Nu checken onze analisten het algemene antidiscriminatiebeleid van bedrijven, waarbij alle antidiscriminatiemaatregelen als het ware op één stapel terechtkomen: etniciteit, geslacht, sociale afkomst, seksuele geaardheid, enzovoort. Het is interessant om uit te zoeken of het mogelijk is om bedrijven te checken op specifiek antidiscriminatiebeleid, bijvoorbeeld toegespitst op LHBTI’ers.”

Daarnaast zien we in de toekomst mogelijkheden tot een nauwere samenwerking met de Verenigde Naties. “We willen graag met hen in gesprek om te kijken hoe wij als bank meer aandacht kunnen besteden aan het waarborgen van LHBTI-rechten. Het zou geweldig zijn om door middel van onderling contact een uitwisseling aan te gaan en van elkaar te leren”, aldus van der Sluijs.

Delen op: