Wat te doen bij het overlijden van een particuliere ASN-rekeninghouder?

Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode aan. Het laatste waar aan wordt gedacht is het regelen van de bankzaken. Toch is het belangrijk om de financiële zaken van de overledene goed af te handelen. Daarom is er de nabestaandendesk: het aanspreekpunt waar alle ASN bankzaken van de overledene in één keer kunnen worden afgehandeld.

Wat wordt er van u verwacht?

Wat moet u allemaal doen?
Als iemand overlijdt, dient dit te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de woongemeente van de overledene. De gemeente maakt vervolgens een Akte van Overlijden op, waarvan op verzoek een uittreksel wordt afgegeven.

Controleer op de Akte van Overlijden of u als wettelijk partner (onder 'Gehuwd met' of 'Geregistreerd partner van') geregistreerd staat. Indien dit het geval is, kiest u 'Ja'.
Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze kunt u tegen betaling bij een notaris aanvragen. Met de Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over rekeningen beschikken.

Een variant op de Verklaring van Erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn/haar testament of codicil bepaald wie het nalatenschap zal gaan afwikkelen. Deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.
Controleer op de bankafschriften het totale saldo van alle ASN-rekeningen waar de overledene een rol op heeft. Indien dit meer dan € 10.000 is, selecteer dan 'ja'.

Heeft u geen inzicht in het totale saldo? Neem dan contact op met de ASN Klantenservice via tel.: 070 - 3569 335, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze kunt u tegen betaling bij een notaris aanvragen. Met de Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over rekeningen beschikken.

Een variant op de Verklaring van Erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn/haar testament of codicil bepaald wie het nalatenschap zal gaan afwikkelen. Deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.
De gevraagde stukken

De op deze pagina gevraagde stukken kunnen worden gestuurd naar:

 • per post: ASN Bank, t.a.v. Nabestaandendesk | Antwoordnummer 1188 | 2501 WB Den Haag.
 • per e-mail: informatie@asnbank.nl


Wat doet ASN Bank na het ontvangen van de Akte van Overlijden?

Nadat wij alle benodigde stukken van de nabestaanden hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling. Vanwege het nodige papierwerk kan dit proces enkele weken in beslag nemen. Zodra wij de documenten hebben verwerkt sturen wij de nabestaande(n) daarover persoonlijk bericht. Bij het verwerken van het dossier maken wij onderscheid tussen twee soorten rekeningen:

Overledene heeft een rekening alleen op zijn/haar naam

Open

ASN Bankrekening/ASN Jongerenrekening

 • De rekening, ASN Wereldpas, ASN Digipas en ASN Online Bankieren van de overledene worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van' gezet.
 • Volmachten vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.
 • Het krediet op de betaalrekening wordt stopgezet.
 • Automatische incasso opdrachten blijven doorlopen. Deze kunnen worden gestopt door contact op te nemen met de incasserende partijen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Ideaalsparen

 • De rekening en ASN Online Bankieren worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van' gezet.
 • Volmachten vervallen.
 • Incasso opdrachten en/of periodieke overboekingen naar de spaarrekening toe blijven doorlopen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Depositosparen

 • De rekening en ASN Online Bankieren worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van' gezet.
 • Volmachten vervallen.
 • De rekening mag tot een jaar na het overlijden kosteloos worden opgenomen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Optimaalbeleggen

 • De rekening en ASN Online Bankieren worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van' gezet.
 • Volmachten vervallen.
 • Eventuele periodieke opdrachten voor het aankopen en verkopen van de ASN huisfondsen blijven doorlopen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

Overledene heeft een gezamenlijke rekening (en/of)

Open

Ben je als naaste de mederekeninghouder? Dan verandert er niks. Je kunt de rekening, die je samen met de overledene had, blijven gebruiken. Automatische incasso’s blijven ongewijzigd doorlopen. Voor ASN Online Bankieren kun je blijven inloggen met je toegangsnaam en wachtwoord en bij een ASN Bankrekening kun je je eigen ASN Digipas blijven gebruiken om overboekingen te verrichten.

ASN Bankrekening

 • De ASN Wereldpas, de ASN Digipas en ASN Online Bankieren van de overledene worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van en/of' gezet.
 • Automatische incasso opdrachten blijven doorlopen. U kunt deze stop zetten door contact op te nemen met de incasserende partijen.
 • De mederekeninghouder kan de nota’s betalen via ASN Online Bankieren. Je kunt er ook voor kiezen om de nota’s die betaald moeten worden, met een begeleidend schrijven, te mailen naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Ideaalsparen

 • ASN Online Bankieren van de overledene wordt geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van en/of' gezet.
 • Incasso opdrachten en/of periodieke overboekingen naar de spaarrekening blijven doorlopen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Depositosparen

 • ASN Online Bankieren van de overledene wordt geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van en/of' gezet.
 • De rekening mag tot een jaar na het overlijden kosteloos worden opgenomen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

ASN Optimaalbeleggen

 • ASN Online Bankieren van de overledene wordt geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van en/of' gezet.
 • Volmachten vervallen.
 • Eventuele periodieke opdrachten voor het aankopen en verkopen van de ASN huisfondsen blijven doorlopen.
 • Nota’s die betaald moeten worden kunnen, incl. een begeleidend schrijven, gemaild worden naar informatie@asnbank.nl. Of per post sturen naar ASN Bank.

Veelgestelde vragen

Er zijn vele zaken waar de nabestaanden aan moeten denken als een naaste is overleden. We hebben daarom een aantal veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de financiële afhandeling op een rijtje gezet.

Wat te doen als een minderjarig kind overlijdt?

Open

ASN Bank vraagt om een Akte van Overlijden in te sturen - met begeleidend schrijven - om aan te geven wat er met de rekening moet gebeuren. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De rekening tijdelijk laten bestaan op naam van de erfgenamen. Opdrachten kunnen worden doorgeven middels een schriftelijk verzoek voorzien van handtekening. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van ASN Online Bankieren.
 • De rekening opheffen.

Voeg bij de Akte een kopie van het legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger toe.

Wat te doen als een wettelijk vertegenwoordiger overlijdt?

Open
Wanneer de overledene de enige wettelijk vertegenwoordiger is op de rekening dient u een nieuwe wettelijk vertegenwoordiger op te geven. Via dit formulier (pdf) kunt u een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger opgeven. Het formulier kunt u met een kopie van de Akte van Overlijden opsturen naar ASN Bank.

Wat te doen als de gemachtigde van een rekening overlijdt?

Open
Wanneer de overledene gemachtigde is op uw particuliere rekening kunt u de machtiging laten vervallen. Hiervoor ontvangen wij graag een begeleidend schrijven.

Wanneer de overledene de enige gemachtigde is op een zakelijke rekening dient er een nieuwe gemachtigde te worden opgegeven. Via dit formulier (pdf) kunt u een nieuwe gemachtigde toevoegen, de rechtsgeldende vertegenwoordigers dienen het formulier te ondertekenen.

Staan er meerdere gemachtigden geregistreerd dan kan ervoor gekozen worden om alleen de machtiging in te trekken. Hiervoor ontvangen wij graag een begeleidend schrijven. Het verzoek dient te worden ondertekend door de rechtsgeldende vertegenwoordigers.

Wat betekenen de veelvoorkomende termen?

Open

Testament
In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen zijn, en wie wat erft. Het is toegestaan in een testament af te wijken van het standaard erfrecht. De notaris die het testament opstelt, meldt het aan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo kan elke notaris in Nederland dit testament opvragen.

Langstlevende testament
Vóór 2003 lieten partners vaak een 'langstlevende testament' opstellen door een notaris. In dit testament stond dan dat de partner de erfgenaam was. Het opstellen van zo’n testament is niet langer nodig. Vanaf 2003 erft de wettelijke partner namelijk altijd alles als er geen testament is.

Verklaring van Erfrecht
In een Verklaring van Erfrecht legt een notaris vast wie de erfgenamen zijn en eventueel wie de nalatenschap mag regelen. Dit document wordt vaak door financiële instellingen opgevraagd bij de nabestaanden. Een Verklaring van Erfrecht is een duidelijke vertaling van het testament. In een testament staan vaak lastige juridische teksten.

De notaris vertaalt dit naar een Verklaring van Erfrecht. Zo weten bijvoorbeeld financiële instellingen zeker wie de nalatenschap mag afhandelen. Er worden kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht. De kosten zijn niet bij alle notarissen gelijk. Het is dus verstandig om verschillende notarissen te benaderen voor een kostenvergelijking.

Erfgenamen volgens het erfrecht
Een groot aantal mensen legt in een testament vast wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan gelden de regels van het erfrecht. De positie van gehuwden is volgens het erfrecht gelijk aan de positie van geregistreerde partners. Sinds 1 januari 2003 geldt in het erfrecht voor gehuwden en geregistreerde partners de wettelijke verdeling.

Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de enige rechthebbende tot de nalatenschap is. Hij of zij krijgt dus alle bezittingen, maar moet ook de schulden van de overledene voor zijn/haar rekening nemen. Zijn er ook kinderen, dan krijgen die een geldvordering op de langstlevende partner ter waarde van hun erfdeel. Deze geldvordering is pas opeisbaar bij het overlijden van die partner. De kinderen komen erfrechtelijk dus pas aan bod als beide ouders zijn overleden.

Nalatenschap
Tot de nalatenschap behoren alle bezittingen en schulden van de overledene. De erfgenamen kiezen of ze de nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Zuiver aanvaarden of verwerpen
Als u een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan aanvaard u alles. U wordt dan ook verantwoordelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Als u een nalatenschap verwerpt, dan verwerpt u alles. U maakt dan ook geen aanspraak meer op bezittingen van de overledene. Deze procedure verloopt altijd via de rechter.

Beneficiaire aanvaarding
Weet u niet of een nalatenschap positief of negatief voor u uitpakt? Dan kunt u de nalatenschap aanvaarden 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving'. Dit noemt men een beneficiaire aanvaarding. Dit houdt in dat u niet met uw privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de overledene, als de schulden hoger zijn dan de bezittingen.

Als u de nalatenschap op deze manier wilt aanvaarden kunt u dit bij de notaris of kantonrechter aangeven. Vervolgens maak u een overzicht van de nalatenschap. Alle bezittingen en schulden van de overledene zet u op een rij. Is de nalatenschap positief? Dan betaalt u als erfgenaam alle schuldeisers het openstaande bedrag terug. Wat daarna overblijft, verdeelt u onder de erfgenamen. Een notaris kan u meer informatie geven over deze procedure.

Pakt de nalatenschap negatief uit en had de overledene meer schulden dan bezittingen? Raadpleeg dan een notaris of de Rechtbank voor meer informatie.

Waar vind ik info over notarissen en/of de belastingdienst?

Open
Notaris
De notaristelefoon: 0900 - 34 69 393 (€0,25 per minuut). Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur. Hier krijgt u antwoord op algemene notariële vragen.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
www.knb.nl
Postbus 16020
2500 BA Den Haag

Andere websites:
www.notaris.nl
www.notaristarieven.nl
notaris.pagina.nl
www.notaris-vergelijken.nl

Belastingen
www.belastingdienst.nl
Belastingtelefoon: 0800 - 05 43 (gratis), bereikbaar op ma t/m do van 8.00 tot 20.00 uur en vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

Informatie over testamenten
Centraal testamenten register (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met de ASN Klantenservice, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op tel.: 070 - 35 69 335.

, waarmee kunnen we je helpen?