Den Haag • 09 oktober 2014

Deze week gaf het Centraal Plan Bureau (CPB) in een NOS-interview zijn mening over de maatschappelijke kosten en baten van windenergie. Dat deed het nodige stof opwaaien. Waar gaat het eigenlijk om?

Het CPB zegt dat het alleen maar duur is om windmolens te bouwen, terwijl ze niet echt bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat komt doordat Europa een systeem van emissiehandel heeft. Dat begrenst de totale CO2-uitstoot. De lobby van de fossiele sector heeft er echter voor gezorgd dat dit systeem zo ruimhartig is, dat de CO2 die de windmolens besparen elders uitgestoten kan worden. Theoretisch is het resultaat hiervan dat de netto-uitstoot niet afneemt.

Je kunt dus tegen het CPB-standpunt inbrengen dat niet de windmolens het probleem zijn, maar het falende systeem van emissiehandel. Wat het CPB beweert over windmolens, geldt namelijk ook voor alle andere duurzame, zuinige energiebronnen in Europa.

Dat windenergie schoner is dan fossiele energie, staat echter vast. Ook staat vast dat deze windmolens niet in Rusland staan, maar op onze eigen bodem. Toch concludeert het CPB dat de maatschappelijke kosten van windenergie hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Dat heeft dus niets met de windenergie zelf te maken, maar alles met de manier waarop dat berekend wordt.

Zorgelijk is dat onzorgvuldige onderzoeken en haastige conclusies de weerstand tegen windenergie voeden. Er is sprake van 'framing' van windenergie. Zo wordt windenergie in deze berichten bijvoorbeeld als 'schadelijk' afgeschilderd. De ASN Bank is het daar niet mee eens. Wij stoppen dan ook zeker niet met de financiering van windmolens en andere vormen van duurzame energie. Integendeel. De noodzaak neemt alleen maar toe, want de negatieve gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker. We blijven ons er sterk voor maken dat Nederland minder afhankelijk wordt van olie, gas en kolen, en inzet op duurzamere energie en energiebesparing. In de duurzame samenleving die wij voor ogen hebben, spelen duurzame energie en energiebesparing een onmisbare rol. Wind op zee hoort daarbij en verdient een eerlijke kans.

Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid en Onderzoek bij de ASN Bank.

Delen op: