Terugblik: het rendement op aandelen in 2018

9 januari 2019

De afgelopen jaren behaalden beleggers in aandelenfondsen positieve rendementen. Maar in 2018 was dat anders. Beleg je in een ASN-aandelenfonds, dan is de waarde van je inleg waarschijnlijk gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Wat was er aan de hand op de aandelenmarkten? Welke duurzame keuzes hebben wij gemaakt om op de lange termijn goede resultaten te behalen?

Terugkijkend op 2018 vallen drie zaken op:

  • De rendementen op aandelen waren lager dan in voorgaande jaren.
  • De aandelenkoersen schommelden heviger dan voorheen.
  • Duurzame aandelen rendeerden minder goed dan niet-duurzame aandelen.

Als we verder terugkijken dan enkele jaren, is dit beeld gelukkig anders. Over een langere termijn – 5 of 10 jaar – renderen de ASN-aandelenfondsen goed. Wij zien dan ook geen reden om onze duurzame beleggingsvisie te wijzigen.

Wat leverden duurzame aandelen in 2018 financieel op?

Hieronder zie je het gemiddelde jaarlijkse rendement van de ASN-aandelenfondsen, berekend over 1, 3 en 5 jaar (per 31 december 2018). Deze rendementen zijn inclusief herbelegd dividend en na aftrek van de kosten van de beheerder. Ter vergelijking tref je het rendement van de niet-duurzame benchmark (in de tabel 'bm' genoemd).

Fonds Rendement 2018 3-jaarsrendement gemiddeld per jaar 5-jaarsrendement gemiddeld per jaar
ASN Duurzaam Aandelenfonds -9,29% (bm: -7,80%) -0,36% (bm: 2,12%) 6,99% (bm: 5,95%)
ASN Milieu & Waterfonds -17,56% (bm: -9,19%) -0,36% (bm: 3,56%) 5,23% (bm: 7,78%)
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds -17,45% (bm: -15,83%) -1,13% (bm: 1,27%) 4,94% (bm: 6,52%)

Bron: ASN Beleggingsfondsen
* Benchmark: 65% MSCI Europe, 25% MSCI US en 10% MSCI Japan
** Benchmark: MSCI World SmallMid Cap (EUR)
*** Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Index (VK component gehalveerd)

Oorzaken van de turbulentie op de aandelenmarkten

Wie belegt in een aandelenfonds, heeft te maken met de situatie op de aandelenmarkten waar het fonds belegt. Op deze markten kwamen in 2018 diverse risico’s aan de oppervlakte: de brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China, de begrotingsperikelen van Italië, de oplopende rente in de VS en de vrees voor een naderende recessie.

Deze risico’s wakkerden koersschommelingen aan. Zulke schommelingen horen bij het beleggen in aandelen, en dus ook in aandelenfondsen. Onze portefeuillemanager houdt de situatie in de gaten en past de portefeuille daar binnen zijn mogelijkheden op aan. Afgelopen jaar betekende dit onder andere dat we relatief meer defensieve aandelen kochten; aandelen van bedrijven die minder beïnvloed worden door economische schommelingen, bijvoorbeeld omdat ze producten of diensten verkopen die altijd nodig zijn zoals zorg of voeding. En dat we juist aandelen verkochten van bedrijven die sterk meebewegen met de markt, bijvoorbeeld Randstad.

De situatie van duurzame aandelen

Om verschillende redenen deden niet-duurzame aandelen het in 2018 beter dan aandelen van duurzame bedrijven:

  • Door het economisch beleid van de VS deden Amerikaanse bedrijven het beter dan Europese bedrijven. Veel Amerikaanse bedrijven vallen echter af voor onze duurzame selectie door het ontbreken van arbeidsrechten.
  • Duurzame markten, zoals windenergie, hadden het zwaar doordat overheden zich terugtrokken van deze markten en er druk stond op marges. In principe is het een positief signaal dat deze duurzame markten de fase van volwassenheid bereiken. Ze worden minder afhankelijk van overheden en effectiever.
  • In 2018 lieten grote bedrijven een beter rendement zien dan de wat kleinere bedrijven. Ons duurzaamheidsbeleid leidt ertoe dat we relatief meer in kleinere bedrijven beleggen dan in grotere bedrijven. Dit geldt ook voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Positieve vooruitzichten voor 2019 en verder

De resultaten van de ASN-aandelenfondsen over 2017 waren uitstekend. Dat het in 2018 minder ging, zegt niets over de toekomst. Wie duurzaam belegt, speelt in op ontwikkelingen als klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en water, demografische ontwikkelingen en groene energie. Deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor beleggers. Zo zet China in op de bestrijding van vervuiling. Europa wil af van het plastic. Frankrijk wil investeren in zijn waterinfrastructuur. En enkele Amerikaanse staten zetten volledig in op schone energie. Wij hebben er vertrouwen in dat deze positieve ontwikkelingen doorzetten en dat de ASN-aandelenfondsen daarvan kunnen profiteren.

Duurzaam beleggen voor de lange termijn

Zoals gezegd zijn de rendementen van de ASN-aandelenfondsen over de langere termijn positief. Over de afgelopen 5 en 10 jaar deed het ASN Duurzaam Aandelenfonds het beter dan vergelijkbare niet-duurzame fondsen. Ook het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds behaalden over langere periodes bezien prima resultaten. We sluiten niet uit dat niet-duurzame bedrijven en sectoren op de korte termijn nog wel eens een positieve uitschieter maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat voor de lange termijn de keuze voor duurzaam beleggen de beste is. Daarom houden we vast aan onze duurzame keuzes voor bedrijven die:

  • vooruit kijken en een goed doordachte strategie hebben voor de toekomst;
  • zich committeren aan eerlijkere lonen en het welzijn van mensen;
  • zich inzetten voor slim (her)gebruik van grondstoffen en energie-efficiëntie en voor een schone wereld.

Deze keuze heeft het laatste decennium geleid tot goede resultaten. Bovendien gaat het om een fundamentele keuze, geleid door de wens om duurzame vooruitgang te stimuleren.

Goed voor jezelf en voor de wereld

Door te beleggen in een ASN-aandelenfonds voorkom je CO2-uitstoot en draag je bij aan de verduurzaming van onze aarde. En je hebt kans op een hoger rendement dan bij andere soorten beleggingen. Over langere periodes is het rendement van beleggingen in aandelenfondsen beter dan het rendement op bijvoorbeeld obligatiefondsen of een spaardeposito. Daarbij is de regel: hoe langer je beleggingshorizon is (de periode dat je belegt), hoe lager het risico wordt.

Risico’s van beleggen

Let op: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor ieder ASN Beleggingsfonds is een prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar via asnbank.nl. Lees het Eid voordat u besluit een beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Delen op: