Nieuwe samenwerking ASN Bank met maatschappelijke partners

Den Haag • 29 januari 2018

ASN Bank werkt vanaf dit jaar samen met enkele nieuwe maatschappelijke partners om haar duurzame missie te realiseren: Fair Wear Foundation, Stichting De Noordzee en WakaWaka Foundation. ASN Bank werkt al jarenlang samen met - vooral - ngo’s. De bank zet de samenwerking met Natuur & Milieu, Urgenda, Amnesty International, War Child en Nationaal Fonds Kinderhulp de komende jaren voort. De partners worden verbonden aan de drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, biodiversiteit en klimaat en de drie daarvan afgeleide langetermijndoelen.

Partners per pijler

Met onderstaande partners werkt ASN Bank zowel inhoudelijk als financieel samen. De financiële bijdrage is gekoppeld aan twee producten: ASN Ideaalsparen en de ASN Creditcard. ASN Bank steunt - namens de klanten met deze producten - de projecten van de maatschappelijke partners zonder dat het de klant iets extra’s kost.

Mensenrechten

Langetermijndoel: ‘In 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.’

Fair Wear Foundation (FWF) met het project Living Wage
FWF gaat met ASN Bank samenwerken om leefbaar loon in de kledingindustrie te bevorderen. Samen stellen ASN Bank en FWF vast welke rol investeerders hierbij kunnen spelen. Ook ontwikkelen zij instrumenten waarmee investeerders de resultaten bij kledingmerken kunnen meten en vooruitgang bij het bereiken van leefbare lonen kunnen bepalen.

Amnesty International met het project Masterclasses mensenrechten
Met dit project voor HBO- en universitaire studenten wil Amnesty mensenrechten in Nederland een stevig fundament geven en de polarisatie en het ‘wij-tegen-zij-denken’ tegengaan. Amnesty krijgt veel meer aanvragen voor masterclasses mensenrechten dan de organisatie nu aankan. Met financiële hulp van ASN Bank kan zij een groot deel van de aanvragen wel honoreren.

Biodiversiteit

Langetermijndoel: ‘Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank veroorzaken in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit.’

Natuur & Milieu met het project Levend water
Schoon water is de basis van biodiversiteit. In Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en het beheer van de waterkanten. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Om daaraan te voldoen moeten waterschappen samen met andere partijen vervuiling bij de bron aanpakken. Natuur & Milieu en ASN Bank willen samen met de Nederlandse waterschappen de verduurzaming van het waterbeheer versnellen.

Stichting De Noordzee met het project De Rijke Noordzee
Investeren in duurzame energie en tegelijk werken aan natuurherstel: dat unieke project startten Stichting de Noordzee, Natuur & Milieu en ASN Bank eind vorig jaar in de vorm van een pilot. Het doel is de natuur bij elk windmolenpark op zee te versterken. Door daar kunstriffen te plaatsen ontstaat er sneller nieuwe natuur en neemt de biodiversiteit toe. Zo wordt de Noordzee een bron van duurzame energie én komt er een robuust ecosysteem met een rijke biodiversiteit.

Klimaat

Langetermijndoel: ‘Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen zijn in 2030 volledig netto klimaatpositief.’

Urgenda met het project Bedrijven klimaatneutraal
Urgenda is in het kader van haar Actieplan 2030 al een dergelijk project gestart met koplopers in het bedrijfsleven. Daaraan worden nu bedrijven uit het ASN Beleggingsuniversum toegevoegd, gespreid over sectoren. Samen gaan Urgenda en ASN Bank met deze bedrijven bespreken hoe zij stapsgewijs klimaatneutraal kunnen worden.

WakaWaka Foundation met het project Klimaatscholen
WakaWaka steunt solar libraries voor scholen in Rwanda. Deze lenen WakaWaka Lights, die werken op zonnestroom, uit aan leerlingen. Zo kunnen ze ’s avonds hun huiswerk maken zonder daarbij afhankelijk te zijn van vervuilende, gevaarlijke kerosinelampen. Dit project is gekoppeld aan de Milieubende, die inmiddels zo’n twintigduizend kinderen in Nederland heeft ‘opgeleid’ tot Milieuheld. Zo worden kinderen op een speelse manier actief betrokken bij het thema klimaatverandering.

Overige samenwerkingspartners

Aan de spaarrekening voor kinderen, ASN Jeugdsparen, zijn ook twee partners gekoppeld: Nationaal Fonds Kinderhulp en Cordaid. War Child neemt per 2019 de plaats van Cordaid in. In de aanloop daarnaartoe blijft War Child in 2018 als bijzondere partner aan ASN Bank verbonden.
ASN Bank blijft samenwerken met Oxfam-Novib voor het ASN-Novib Microkredietfonds en zet via de Volksbank tevens de samenwerking met Natuur & Milieu in het project Slimwoner/Duurzaam Wonen voort.

Zij neemt afscheid van de partners KNGF Geleidehonden, Nationaal Ouderenfonds, Solidaridad, Plan Nederland en, op termijn, Cordaid.

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie. ASN Bank is onderdeel van de Volksbank.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: