ASN Bank in 2014: doelstelling klimaatneutraal hoog op de agenda

Den Haag • 22 april 2015

ASN Bank overschreed in 2014 de grens van 12 miljard beheerd vermogen.

Samenvatting

  • De Verenigde Naties benoemden de doelstelling van de ASN Bank om in 2030 klimaatneutraal te zijn als best practice voor de financiële sector.
  • De ASN Bank verwelkomde in 2014 bijna 40 duizend nieuwe klanten. Het totaal aantal klanten kwam daardoor uit op meer dan 600.000. Als gevolg van administratieve opschoning daalde het aantal klanten met 4.177 (-0,7%).
  • Het beheerd vermogen van de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer overschreed in 2014 de grens van 2 miljard euro (+ 23,7%).
  • Het totale vermogen onder beheer nam toe met 938 miljoen euro tot 12,8 miljard euro (+7,9%).
  • MarketResponse riep de ASN Bank voor de vijfde achtereenvolgende keer uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.
  • Het ASN Milieu en Waterfonds won de Groene Stier voor beste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

Volgens algemeen directeur Ewoud Goudswaard was 2014 voor de ASN Bank een jaar waarin de bank zich concentreerde op de doelstelling van de bank om in 2030 netto klimaatneutraal te zijn. “In 2014 hebben we onze ambitie verder uitgewerkt. Zowel nationaal als internationaal was er veel belangstelling voor.” Dat de ASN Bank zich deze ambitie stelde, inspireerde volgens Goudswaard veel andere financiële instellingen. “Het past bij onze doelstelling om duurzame veranderingen in de financiële sector te bevorderen.”

Waardering voor de klimaatambitie

In 2013 formuleerde de ASN Bank haar klimaatambitie: zij wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de bank een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten de CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn. In 2014 was de doelstelling voor 45% gerealiseerd.

De invloed van alleen de ASN Bank op het klimaat is beperkt, maar de ambitie reikt verder. “Wij willen de financiële sector laten zien dat het kan. Het klimaatvraagstuk is te belangrijk om te negeren. Daarom willen wij andere financiële instellingen inspireren ons voorbeeld te volgen”, aldus Goudswaard. “En dat lukt. In 2014 kregen we veel belangstelling en waardering voor onze ambitie en de methode die we hebben ontwikkeld. Ook SNS Bank N.V. (met de merken SNS Bank, Regiobank, BLG Wonen en Zwitserleven) heeft een klimaatambitie geformuleerd, namelijk ‘op weg naar klimaatneutrale uitzettingen op de balans’. Onze invloed reikt daarmee verder dan alleen de balans van de ASN Bank.”

"Het past bij de doelstelling van de ASN Bank om duurzame veranderingen in de financiële sector te bevorderen."
Ewoud Goudswaard, algemeen directeur ASN Bank

Tevreden en betrokken klanten

Voor de vijfde achtereenvolgende keer is de ASN Bank in 2014 verkozen tot klantvriendelijkste bank van Nederland. Dat bleek uit het jaarlijkse representatieve online onderzoek van Marketresponse onder ruim 4.000 Nederlandse consumenten.

De ASN Bank intensiveerde in 2014 ook het contact met klanten: door publieksbijeenkomsten, via klantenpanels en social media ging de ASN Bank nog meer in gesprek met klanten. “Het gaat om luisteren, verrassen en inspireren. Dat biedt ons nieuwe inzichten, die we bijvoorbeeld gebruiken om onze dienstverlening aan te scherpen. Terwijl onze klanten meer inzicht krijgen in de keuzes die we maken,” aldus Goudswaard.

De bank besprak in 2014 bijvoorbeeld haar nieuwe dierenwelzijnsbeleid met klanten en deskundigen. De bank startte daarnaast met regionale bijeenkomsten onder de noemer ASN Live. Daar ging zij met klanten en andere geïnteresseerden in gesprek over (regionale) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het landelijke evenement MorgenVandaag trok ruim duizend bezoekers. Zij namen deel aan debatten en lieten zich inspireren door sprekers over onder andere persvrijheid, geopolitieke ontwikkelingen en klimaat.

Financieringen en beleggingen

De financieringen en beleggingen van de ASN Bank zijn in 2014 met 569 miljoen euro toegenomen tot 10.868 miljoen euro. De bank kocht onder meer voor 141 miljoen euro greenbonds en sustainable bonds van met name NRW Bank en de Europese Investeringsbank (EIB). Via ‘greenbonds’ kan de ASN Bank investeren in vastrentende waarden op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit.

De EIB financiert projecten die de klimaatverandering aanpakken, zoals projecten op het gebied van wind-, getijde- en zonne-energie en energie-efficiëntie. NRW Bank is een ontwikkelingsbank van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met de greenbonds financiert NRW Bank milieuvriendelijke projecten op het gebied van water en energie.

In 2014 tekende de ASN Bank voor ruim 98 miljoen euro aan kredietovereenkomsten, waaronder twee grote financieringen. Ten eerste maakte de bank de oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds mede mogelijk. De financiering bedroeg 50 miljoen euro op een totaal van 300 miljoen euro fondsvermogen. Ten tweede droeg de ASN Bank bij aan de financiering van het windproject Westermeerwind.

De ASN Bank verstrekt al jaren financieringen aan zorginstellingen. In 2014 besloot zij de financiering van zorginstellingen te vergroten. De bank wil daarmee bijdragen aan minder CO2-uitstoot in deze sector, ook met het oog op haar doelstelling om in 2030 netto klimaatneutraal te zijn.

Ook via het ASN Groenprojectenfonds (AGF) en het Energiefonds Overijssel financiert de ASN Bank projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving.

In gesprek met bedrijven

In 2013 vond de ramp met de kledingfabrieken in Rana Plaza, Bangladesh, plaats. Geen van de kledingproducenten die zich in het ASN Beleggingsuniversum bevonden, was daarbij betrokken. Zij zijn echter wel actief in lagelonenlanden. De praktijk wijst uit dat de kans op ongelukken daar groot is. Daarom vroeg de bank hen, samen met andere beleggers, hun verantwoordelijkheid te nemen. Zeven ondernemingen ondertekenden het Bangladesh Safety Accord, andere namen eigen maatregelen. Met de vijf ondernemingen die niet of onvoldoende reageerden, nam de ASN Bank in 2014 weer contact op. Twee kledingbedrijven reageerden wederom onvoldoende. Als een afdoende reactie uitblijft, worden zij afgekeurd.

Op basis van het duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank worden bedrijven toegelaten of verwijderd uit het beleggingsuniversum van de ASN Beleggingsfondsen. Een van de nieuw toegelaten ondernemingen was OSRAM. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert energie-efficiënte lampen (spaarlampen), intelligent lichtbeheer en innovatieve lichtsystemen, zoals op led gebaseerde producten. Het doel van OSRAM is dat ledproducten in 2017 voor de helft van de winst zorgen.

Toelichting op de financiële resultaten

De toevertrouwde middelen groeiden met ruim 500 miljoen euro tot 10,6 miljard euro (+5,1%). Het totale vermogen onder beheer nam toe met 938 miljoen euro. Daarmee overschreed de ASN Bank de grens van 12 miljard euro (+7,9%).

De baten stegen met 26 miljoen euro tot 154 miljoen euro (+20,8%). Het rentebeleid van ASN Bank is gebaseerd op het streven de klanten een marktconforme rente te bieden in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat. Dit heeft geleid tot een hogere rentemarge.

De lasten stegen in 2014 met 78,5%. Deze stijging komt voornamelijk voort uit de resolutieheffing die in 2014 is geheven als bijdrage van de bedrijfstak aan de redding van SNS REAAL.

Het resultaat na belastingen kwam in 2014 uit op 58,6 miljoen euro. Dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de ASN Bank.

Er werd in 2014 per saldo 183 miljoen euro nieuw geld in alle ASN Beleggingsfondsen belegd. Samen met de koersstijging van de meeste fondsen veroorzaakte dit een toename van het totale vermogen in de ASN Beleggingsfondsen met 348 miljoen euro (+21,7%). Inclusief ASN Vermogensbeheer groeide het totaal beheerde vermogen daarmee tot meer dan 2 miljard euro.

De rendementen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds waren respectievelijk 17,6%, 9,8% en 11%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds kwam uit op 12,6%; dat van het ASN Duurzaam Mixfonds op 14,9%. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 5,7%. Het ASN Groenprojectenfonds een rendement van 5,1%.

Kerncijfers 2014 2013 Toe- of afname
(bedragen in miljoenen euro’s) in %
Toevertrouwde middelen* 10.641 10.122 + 5,1
Beheerd vermogen ASN Beleggingsfondsen en Vermogensbeheer 2.097 1.695 + 23,7
Totaal beheerd vermogen** 12.821 11.883 + 7,9
Baten 154,0 127,5 + 20,8
Lasten 68,2 38,4 + 78,5
Nettowinst 58,6 66,8 - 12,3
Aantal klanten *** 603.496 607.673 - 0,7

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, namelijk spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).
** Het totaal beheerd vermogen is inclusief Energiefonds Overijssel.
*** De ASN Bank verwelkomde in 2014 bijna 40 duizend nieuwe klanten, gelijk aan 2013. Als gevolg van administratieve opschoning daalde het aantal klanten met 4.177.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: