Den Haag • 19 maart 2014

De ASN Bank doorbrak in 2013 de grens van 600 duizend klanten in Nederland. De bank zet daarmee de groei van afgelopen jaren voort. “Het is onze missie om een impuls te geven aan een menselijke, rechtvaardige samenleving,” aldus Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank. “Klanten geven aan dat we ons daarmee positief onderscheiden.”

Samenvatting

  • Het aantal klanten groeide per saldo met 20 duizend tot meer dan 600 duizend (+3,4%).
  • Het totale vermogen onder beheer nam toe met bijna 700 miljoen euro tot 11,9 miljard euro (+6,2%).
  • Het ASN Duurzaam Aandelenfonds won de Gouden Stier voor het beste beleggingsfonds van Nederland.
  • De ASN Bank haalde de hoogste score in een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer naar de transparantie van Nederlandse financiële instellingen.
  • De ASN Bank presenteerde in 2013 haar doelstelling om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn, inclusief investeringen en beleggingen.
  • Marketresponse riep de ASN Bank voor de vierde achtereenvolgende keer uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.

Duurzaamheid en rendement

In 2013 vierde de ASN Bank het twintigjarige bestaan van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het eerste beursgenoteerde duurzame aandelenfonds in Nederland. Het fonds won in 2013 de Gouden Stier voor beste beleggingsfonds. Het is ook genomineerd voor de Morningstar Award 2014 in de categorie ‘Aandelen wereldwijd’. “Het fonds laat zien dat duurzaamheid en een goed rendement hand in hand gaan,” aldus Goudswaard.

“Het is verheugend om te zien dat er wereldwijd ondernemingen zijn die zorgvuldig omgaan met mensenrechten, milieu en klimaat. Deze ondernemingen hebben vaak een beter beleid voor de lange termijn dan niet-duurzame ondernemingen, omdat ze minder zijn gericht op kortetermijnwinst. Dit leidt ertoe dat hun economische resultaten vaak niet onderdoen voor die van niet-duurzame sectorgenoten.”

Bewogen jaar

Voor de ASN Bank was 2013 een bewogen jaar door de nationalisatie van moederbedrijf SNS REAAL. Ten tijde hiervan kwam er ook extra aandacht voor de uitzettingen van de ASN Bank, onder meer voor de financiering van woningen via SNS Bank. “We hebben onze klanten actief benaderd en uitleg gegeven,” aldus Goudswaard. “We hebben toegelicht dat deze financiering onze keuze is, voldoet aan onze duurzame criteria en het in onze visie past om te investeren in hypotheken waardoor mensen met vooral een gemiddeld inkomen goed kunnen wonen. Bovendien is het een investering met een relatief laag risico.” Op dit moment werkt de ASN Bank aan verschillende initiatieven om eigenaren te helpen in de toekomst hun woningen energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld via het Nationaal Energiebespaarfonds waar mensen een gunstige lening kunnen krijgen om hun huis energiezuiniger te maken.

Klantvriendelijkste bank van Nederland

De ASN Bank besteedt veel aandacht aan de communicatie met klanten. Dat werd ook in 2013 gewaardeerd. MarketResponse riep de ASN Bank, net als de drie jaar daarvoor, uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland. De website van de ASN Bank werd daarnaast wederom gekozen tot Beste Website van het Jaar 2013 in de categorie Financieel.

"Het is onze missie om een impuls te geven aan een menselijke, rechtvaardige samenleving. Klanten geven aan dat we ons daarmee positief onderscheiden."

Ewoud Goudswaard, algemeen directeur ASN Bank

Klimaatneutraal in 2030

De ASN Bank ervaart het klimaatprobleem als zeer urgent en is van mening dat het iedereen noodzaakt om maximaal bij te dragen aan een oplossing. De ASN Bank beperkt de uitstoot van broeikasgassen al zoveel mogelijk en belegt alleen in bedrijven die beleid hebben om hun uitstoot significant te verminderen. In 2013 heeft de bank zichzelf de ambitie gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen met het kantoor, maar ook met alle beleggingen en financieringen.

Met deze ambitie wil de ASN Bank een bijdrage leveren aan het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Want het klimaat kan prima zonder de mensen, maar mensen kunnen niet zonder een leefbaar klimaat. Niet voor niets gaven de VN eind jaren tachtig al aan dat duurzaamheid vooral over mensen gaat. De ASN Bank wil andere financiële instellingen inspireren om ook werk te maken van de vermindering van de CO2-uitstoot van investeringen. In 2013 zat de ASN Bank op ruim 30 procent van deze doelstelling.

Engagement met bedrijfsleven

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen en instellingen waarin zij investeert of waarin de duurzame ASN Beleggingsfondsen beleggen, met een vraag of verzoek. Daarmee wordt beoogd hen bewuster te maken van hun prestaties op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, en deze te verbeteren. In 2013 voerde de ASN Bank dit ‘engagement’ uit bij 68 bedrijven uit het universum van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, 51 bedrijven uit het universum van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, 13 bedrijven uit het universum van het ASN Milieu & Waterfonds, en 2 instellingen in de portefeuille van de ASN Bank. Daarnaast voerde zij engagement met kledingbedrijven over de veiligheid van naaiateliers in Bangladesh.

Prestaties duurzame beleggingsfondsen

De rendementen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds waren respectievelijk 30,5%, 26,9% en 28,7%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds kwam uit op 0,4%; dat van het ASN Duurzaam Mixfonds op 13,5%. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 3,7%. Het ASN Groenprojectenfonds had een rendement van -0,5%.

Er werd in 2013 per saldo 77 miljoen euro nieuw geld in alle ASN Beleggingsfondsen belegd. Samen met de koersstijging van de meeste fondsen veroorzaakte dit een toename van het totale vermogen in de ASN Beleggingsfondsen met 225 miljoen euro (+16,3%). Het fiscale voordeel voor particuliere beleggers in sociaal-ethische beleggingen verviel per 1 januari 2013. Het gevolg was dat het ASN-Novib Microkredietfonds kromp.

Daarentegen stroomde er relatief veel geld naar het ASN Groenprojectenfonds, dat particuliere beleggers het fiscale voordeel van groenbeleggen biedt. Tegen het einde van het jaar nam de toestroom in dit fonds zo sterk toe dat het niet mogelijk was om de grote instroom van beleggers snel genoeg uit te zetten in financieringen van nieuwe projecten. De beheerder moest het fonds tijdelijk voor aankopen sluiten om te kunnen blijven voldoen aan de eis om minstens zeventig procent van het fondsvermogen te beleggen in erkende groenprojecten.

Toelichting op de financiële resultaten

Het aantal klanten steeg per saldo met 20 duizend (+3,4%). Inmiddels heeft 1 op de 6 klanten ook een betaalrekening bij de ASN Bank. Daarmee is voor een toenemend aantal mensen de ASN Bank de primaire bank geworden. De toevertrouwde middelen groeiden met ruim 300 miljoen euro tot meer dan 10 miljard euro (+3,2%). Het totale vermogen onder beheer nam toe met bijna 700 miljoen euro tot ruim 11,9 miljard euro (+6,2%).

De baten stegen met 48 miljoen euro tot 127,5 miljoen euro. Het rentebeleid van ASN Bank is gebaseerd op het streven de klanten een goede rente te bieden in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat. Dit heeft geleid tot een betere rentemarge. De provisies namen voornamelijk toe doordat de ASN Bank meer beheervergoeding uit de ASN Beleggingsfondsen ontving. Dit was vooral het gevolg van de groei van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds, en van het feit dat ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. sinds november 2012 beheerder is van Energiefonds Overijssel.

De kosten stegen in 2013 met 18,2%. Deze stijging is toe te schrijven aan de groei van de ASN Bank. In 2013 nam het aantal medewerkers toe met 22,6%. Deze groei komt door nieuwe werkzaamheden zoals het beheer van het Energiefonds Overijssel. Daarnaast investeert de ASN Bank in de kwaliteit van haar dienstverlening en verdere verdieping van haar duurzame activiteiten. Het resultaat na belastingen kwam in 2013 uit op 67 miljoen euro en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de bank.

kerncijfers 2013 2012 Toe- of afname
(in miljoenen euro’s) in %
Toevertrouwde middelen * 10.122 9.811 + 3,2
Beheerd vermogen ASN Beleggingsinstellingenbeheer en ASN Vermogensbeheer ** 1.760 1.377 + 27,8
Totaal beheerd vermogen 11.882 11.188 + 6,2
Baten 127,5 79,6 + 60,2
Kosten 38,4 32,5 + 18,2
Nettowinst 66,8 34,9 + 91,4
Aantal klanten 607.673 587.549 + 3,4

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, namelijk spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).
** Vanaf 2013 is het beheerd vermogen van ASN Vermogensbeheer meegenomen.

Over de ASN Bank

Sinds 1960 streeft de ASN Bank naar een rechtvaardige, duurzame samenleving. Bij al haar activiteiten houdt zij rekening met kwetsbare bevolkingsgroepen, het klimaat, de natuur en de behoeften van toekomstige generaties. Klanten kunnen bij de ASN Bank betalen en sparen, beleggen in de ASN Beleggingsfondsen en hun vermogen laten beheren. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten en organisaties die passen bij haar duurzame missie. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: