AVA van ASN Beleggingsfondsen N.V. 2020

Oproeping tot het bijwonen van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de "Vennootschap"), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, alsmede de vergaderingen van de houders van aandelen in de ASN Beleggingsfondsen.

AVA vindt plaats in aangepaste vorm op 15 mei in Den Haag

De vergadering van 2020 wordt vanwege de Covid-19 maatregelen in aangepaste vorm zonder aandeelhouders gehouden. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 15 mei 2020 om 10.00 uur te Den Haag, ten kantore van de Vennootschap.

Presentatie AVA 2020

Agenda AVA 2020

  • Opening
  • Mededelingen
  • Behandeling van het bestuursverslag 2019 van de Vennootschap en toelichting op het gevoerde beleid door de directie.
  • Vaststelling van de jaarrekening 2019 (stempunt).
  • Voorstellen tot uitkering van dividend (stempunt).
  • Rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen N.V. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: de heer F.H. Plomp Voorstel voor benoeming: de heer W.F.M. Bams (stempunt).
  • Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het bestuur dat zij hebben gevoerd over het boekjaar 2019 (stempunt).
  • Voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht dat zij hebben uitgeoefend over het boekjaar 2019 (stempunt).
  • Rondvraag
  • Sluiting

Vergaderstukken

De agenda en de bijbehorende vergaderstukken (waaronder het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2019) zijn vanaf heden beschikbaar voor aandeelhouders en certificaathouders.


Registratie

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 17 april 2020, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (“het registratietijdstip”), zijn ingeschreven in een daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen zijn als deelregister aangewezen de administraties per het registratietijdstip van intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Data dividend 2020

De dividendbedragen over 2019 worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2020. Met ingang van 20 mei gaan de fondsen ex-dividend. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 22 mei.

, waarmee kunnen we je helpen?